Ochrana osobných údajov GDPR a zásady spracovania Vaších údajov

Ochrana osobných údajov (GDPR) eshopu Naše-Mlieko.sk

Spoločnosť GOLDIM spol. s r.o. so sídlom Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 47117885, DIČ: CZ47117885, je od 4.9.1992 zapísaná v obchodnom registry vedenom v Mestkom súde v Prahe, oddiel C, vložka 12537 (ďalej iba „prevádzkovateľ“) Vás týmto v súlade s čl. XI Obchodných podmienok informuje o spracovaní Vašich osobních údajov a o Vašich právach. Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov prevádzkovateľovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného či iného právneho vzťahu s prevádzkovateľom, alebo ktoré prevádzkovateľ zhromaždil inak a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

  a) právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

  b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

  c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

  d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

  e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

  f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

  g) právo na prenosnosť osobných údajov,

  h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.

 5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie a dobrovoľně vek, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 / pricemania.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorazovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenia zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.
 7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
 8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači. Internetový obchod www.nase-mleko.cz používa cookies k zaisteniu základnej funkčnosti webu, základnej anonymnej webovej analytike, lepšiemu zacieleniu reklamy, ktorá lepšie zodpovedá návštevníkovým záujmom, alebo pripisovaniu odmien za odporúčanie nových zákazníkov.
 9. Proti zberu cookies na základe oprávneného záujmu máte právo vzniesť námietku na e-mail info@nase-mleko.cz. Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od obdržania. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu funkčných cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok. Súhlas so zbieraním marketingových cookies je možné vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.
 10. Druhy cookies:

  Funkčné – slúži na zapamätanie osobného nastavenia preferencií, spríjemnenie prehliadania webu alebo pripisovanie konverzií za odporúčanie zákazníkov

  Analytické alebo štatistické – Aby sme mohli zlepšovať kvalitu našich stránok, zhromažďujeme anonymné štatistiky návštevnosti a analyzujeme používanie nášho webu zákazníkmi. Tieto údaje sú úplne anonymné a nemožno ich spojiť s konkrétnou osobou.

  Marketingové – Marketingové cookies nám umožňujú lepšie zacielenie reklamy pre našich užívateľov a návštevníkov. Vďaka tomu im môžeme zobrazovať taký obsah a reklamné ponuky služieb, ktoré sú pre nich relevantné a prejavili o ne v minulosti potenciálny záujem. Ani tieto dáta nie je možné ich spojiť s konkrétnou osobou.

  Zoznam tretích stran spracujúcich Vaše cookies:

  • Poskytovateľ služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Poskytovateľ služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  • Poskytovateľ služby CJ Affiliate, prevádzkovanej spoločnosťou VIVnetworks.com s.r.o., sídlom Jungmannovo námestie 753/18, 110 00, Praha 1, ČR
  • Poskytovatel služby Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599
  • Poskytovatel služby Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727

 11. Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 12. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám a slúžia pre automatizácie tipu "darček k menimám/narodeninám" v e-mailovom marketingu.
 13. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
 14. Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu súhlasí so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo. 
 15. Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 16. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely sms marketingu.

Zásady spracovania osobných údajov eshopu Nase-Mlieko.sk

Tieto zásady ochrany osobných údajov sumarizujú zásady akými sú spracúvané osobné údaje prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ dbá pri svojej činnosti na to, aby osobné údaje boli v maximálnej miere chránené, aby ich spracovanie bolo len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.

 

Definície pojmov

Dotknutá osoba – každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané

E-shop – webová aplikácia s ponukou tovarov a služieb, ktoré je možné objednať

GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 27. apríla 2016

Obchod – prevádzkareň predávajúceho, v ktorom je možné nakúpiť tovar alebo služby

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby

Prevádzkovateľ – osoba, ktorá určia spôsob a vymedzila účel spracúvania osobných údajov.

 

Informácie o prevádzkovateľovi a jeho kontakty

Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia.

Prevádzkovateľom je GOLDIM spol. s r.o. so sídlom Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 47117885, DIČ: CZ47117885, je od 4.9.1992 zapísaná v obchodnom registry vedenom v Mestkom súde v Prahe, oddiel C, vložka 12537, pričom tento prevádzkovateľ určuje prostriedky a účel spracúvania osobných údajov zákazníkov ako aj zodpovedá za spracúvanie získaných osobných údajov.

 

Ak máte otázky ohľadom ochrany osobných údajov môžete nás kontaktovať:

 1. telefonicky na tel. číslo +420 770 141 222,
 2. e-mailom na marketing@goldim.cz,
 3. poštou na adrese sídla spoločnosti uvedenú vyššie,

Zoznam spracovaných osobných údajov vrátane ich účelov a právneho základu

Názov spracovateľskej operácie

Účel spracúvania osobných údajov

Kategória osobných údajov

Právny titul spracúvania

Doba uloženia údajov

Ďalší príjemcovia

Spracovanie osobných údajov na základe  objednávky

dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb

meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón

zmluvný vzťah – plnenie zmluvy

do ukončenia doby počas ktorej je možné reklamovať tovar, t.j. dva roky

prepravné spoločnosti zabezpečujúce dopravu tovaru

Vystavovanie faktúr a ich archivácia

zákonom stanovená evidencia

meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón

povinnosť v zmysle platnej právnej úpravy

10 rokov

kontrola predovšetkým zo strany FS SR, SOI, Polícia SR a iných orgánov

Registrácia zákazníckeho účtu

evidencia osobných údajov klienta pre ďalšie objednávky, ktoré je takto rýchlejšie možno uskutočniť

meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón

súhlas dotknutej osoby s registráciou

5 rokov

Ecomail

Zasielanie noviniek e-mailom

zasielanie obchodných oznámení e-mailom

e-mail

súhlas dotknutej osoby

5 rokov, resp. do odvolania

Ecomail

Zasielanie noviniek SMS správou

zasielanie obchodných oznámení SMS správou

telefónne číslo

súhlas dotknutej osoby

5 rokov, resp. do odvolania

Ecomail

Evidencia zákazníkov súťaže

kontaktné údaje zapojených účastníkov

meno, priezvisko, titul, adresa dodacia, e-mail, telefón

súhlas dotknutej osoby

2 roky

Facebook Inc.

Evidencia obchodných partnerov

informácie o obchodných partneroch spoločnosti

meno, priezvisko, ŠPZ automobilu, e-mail, telefón

súhlas dotknutej osoby

5 rokov od poslednej obchodnej transakcie

nie sú

Uchádzač o zamestnanie

informácie zo získaných životopisov uchádzačov o zamestnanie

meno, priezvisko, titul, vzdelanie, e-mail, telefón, prac. skúsenosti

súhlas dotknutej osoby

1 rok

nie sú

Mzdová a personálna agenda

kompletné informácie o zamestnancoch vyžadovaných zákonom ako i informácie o plate, dovolenke, zdrav. stave

meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo dokl. totožnosti, dochádzka, informácie pre výpočet mzdy, informácie o rod. príslušníkoch

zákonný dôvod

max. 50 rokov

v prípade kontroly Sociálna poisťovňa, FR SR, zdravotné poisťovne

Evidencia reklamácií

informácie o uplatnení reklamácie a jej vybavení

titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mail

zákonná povinnosť prevádzkovateľa

3 roky

v prípade kontroly SOI

Evidencia odstúpení od zmluvy

informácie o uplatnení odstúpenia od zmluvy a jej vybavení

titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mail

oprávnený záujem prevádzkovateľa

3 roky

v prípade kontroly SOI

Vybavovanie otázok zákazníkov

poskytovanie informácií klientom

titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón

plnenie predzmluvných vzťahov

1 mesiac

SmartSupp

Hodnotenie „Overené zákazníkmi“

hodnotenie kvality poskytovaných tovarov a služieb e-shopov

číslo objednávky, e-mailová adresa

oprávnený záujem prevádzkovateľa

jedno rázovo

Heureka Shopping, s.r.o., Pricemania

Odovzdávanie údajov o prezeraných stránkach

zvyšovanie kvality internetového obchodu

IP adresa návštevníka e-shopu

oprávnený záujem prevádzkovateľa

po podania námietky max. 3 roky

Google

Odovzdávanie informácií k platbe

zaslanie údajov k vykonania platobnej transakcie

e-mail, číslo objednávky, hodnota objednávky

pre účely plnenia zmluvy

jednorazové poskytnutie

Raiffeisen Bank, a.s

Získavanie údajov z vyplnených dotazníkov

zbieranie údajov (odpovedí) návštevníkom za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb

definované sú v jednotlivých formulároch

súhlas dotknutej osoby

do odvolanie súhlasu max. však 2 roky

Google, Heureka, Pricemania, Najnakup

Informácie o prezeraných stránkach a správaní sa zákazníkov na nich

Služba zvyšuje kvalitu e-shopu

IP adresa a simulácia prechádzania stránka

oprávnený záujem prevádzkovateľa

do podania námietky max. však 2 roky

Google, Ecomail

Kamerový záznam prevádzky

Ochrana majetku prevádzkovateľa

Fyzická podoba, správanie, chôdza,

oprávnený záujem prevádzkovateľa

14 dní

nie je

Vernostný program

Poskytovanie zliav stálym nakupujúcim

meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, e-mail, telefón

súhlas dotknutej osoby

5 rokov od posledného nákupu

nie je

 

Všetky osobné údaje, ktoré získavame žiadame výhradne od Vás, nie od iných zdrojov.

 

Aká máte práva v oblasti ochrany osobných údajov GDPR?

Vaše právo

Upresnenie práva

na informácie

máte právo na informácie, kto, ako, načo, ako dlho a podobne spracúva Vaše osobné údaje (sú to informácie zverejnené v tomto dokumente)

na prístup k údajom

môžete požadovať informácie kto pristupuje k Vašim osobným údajom. Výpis z tohto práva je formáte, ktorý sme si ustanovili. Túto požiadavku môžete adresovať písomne alebo e-mailom.

na opravu

v prípade ak sú osobné údaje neaktuálne, môžete požadovať o ich opravu, aby boli správne a mohlo sa s údajmi i naďalej pracovať

na vymazanie

ak nechcete aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, môžete ho požiadať o ich vymazanie, pričom prevádzkovateľ ich vymaže. To neplatí v prípade ak tieto údaje musí spracúvať alebo archivovať podľa zákona

obmedzenie spracovania

týka sa iba v prípade ak údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. V prípade podania námietky počas doby jej posudzovania je možné toto právo uplatniť a spočíva v skutočnosti, že v danom období osobné údaje nebudú spracúvané.

odvolanie súhlasu so spracovaním

sa uplatňuje v prípade jeho udelenia ak už dotknutá osoba nemá záujem aby takéto údaje podľa daného súhlasu boli ďalej spracúvané, môže súhlas odvolať a prevádzkovateľ osobné údaje už nebude spracúvať

na prenos osobných údajov

pričom údaje na prenos môžete požadovať iba v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo za účelom plnenia zmluvných či predzmluvných vzťahov

právo podať podnet na dozorný orgán

v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so Zákonom alebo Nariadením, máte právo podať podnet na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave, pričom kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/

 

Ako je možné si uplatniť svoje práva GDPR?

Svoje právo si môžete uplatniť nasledovne:

 1. e-mailom,
 2. osobne,
 3. poštou.

Prevádzkovateľ má právo požadovať od dotknutej osoby primeranú úhradu nákladov alebo žiadosti nevyhovieť ak tieto budú uznané ako zjavne neopodstatnené, neprimerané alebo z dôvodu, že sa jedná o opakujúce sa žiadosti.

Ako zabezpečujeme ochranu a ako uchovávame údaje GDPR?

Osobné údaje sú pred prístupom neoprávnených osôb, zničeniu, poškodeniu alebo strate zabezpečené v offline ako aj online režime, pričom používame náročné elektronické, organizačné a fyzické bezpečnostné opatrenia.  

Použitie profilovania

Profilovanie nie je na eshope používané, okrem cielenia na základe histórie cookies v online reklame podľa bodov nižšie, hlavne pre potreby remarketingu.

Zásady používania malých textových súborov tzv. cookies?

Cookies sa vytvárajú pri prezeraní stránok a ukladajú sa vo Vašom počítači. Na základe nich Vás dokážeme rozlíšiť od iných používateľov a tak Vám dokážeme priniesť intuitívnejšie vyhľadávanie a obsah stránky.

Súbory cookies, ktoré získavame sú rozdelené z časového hľadiska na nasledovné:
 1. dočasné, tieto obsahujú iba informácie o aktuálnej relácii prehliadača a sú vymazané automaticky po vypnutí prehliadača
 2. trvalé, obsahujú informácie o preferovaných nastaveniach (napr. jazyka) alebo si uložia Vaše meno a heslo na stránku ak s tým budete súhlasiť a podobne, pričom tieto súbory sa automaticky nevymažú, ale musíte ich vymazať manuálne.
Zároveň aj podľa účelu sa cookies delia na nasledovné:
 1. technické resp. funkčné cookies – (patria medzi dočasné) a obsahujú nevyhnutné informácie o stránke, jej zabezpečení a pod.
 2. perferenčné – sú podstatné pre riadne fungovanie stránky, pričom obsahujú informácie o zvolenom jazyku alebo majú uložené (ak ste s ním súhlasili) Vaše prihlasovacie údaje
 3. analytické / výkonnostné – identifikujú návštevníkov a získavajú o nich štatistické a analytické cookies. Vďaka týmto dokážeme zrátať počet návštevníkov alebo zásobiť sa určitým, najviac vyhľadávaným tovarom alebo znížiť jeho cenu
 4. reklamné – udržiavajú prehľad o vašich návštevách stránok, prezeraných stránkach alebo produktoch, za účelom poskytovania presnejšie cielenej reklamy, pričom tieto údaje poskytujete dobrovoľne avšak tieto súbory sú trvalými súbormi, t.j. nemažú sa automaticky, ale ich vymazanie musíte uskutočniť vy

Nastavanie súborov cookies je možné vykonať v nastavaniach konkrétneho internetového prehliadača, ktorý používate ako aj na našej internetovej stránke.

Doba uchovávania cookies subjektov:

Podskupina súborov cookies

Živostnosť

Poznámka

Web stránka

Relácia

funkčné, analytické

Shoptet CMS

1460 dní

funkčné, analytické

Google Analytics

1460 dní

analytické

Google AdWords

540 dní

reklamné

Facebook Inc.

90 dní

reklamné

CJ Affiliate

360 dní

reklamné

Pricemania

720 dní

analytické, reklamné

Heureka

720 dní

analytické, reklamné

 

Kompletný zoznam tretích stran:

 • Poskytovateľ služby CMS Shoptet, prevádzkovanej spoločnosťou Shoptet a.s., sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika
 • Poskytovateľ služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovateľ služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 • Poskytovateľ služby CJ Affiliate, prevádzkovanej spoločnosťou VIVnetworks.com s.r.o., sídlom Jungmannovo námestie 753/18, 110 00, Praha 1, ČR
 • Poskytovatel služby Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599
 • Poskytovatel služby Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727

Kto vo všeobecnosti má prístup k mojim osobným údajom?

K osobným údajom majú prístup zamestnanci, prevádzkovatelia, ale aj jeho zmluvní sprostredkovatelia alebo príjemcovia, ktorým môže byť napr. dopravca. Naši zamestnanci sú internou smernicou poučení a sú povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany Vašich osobných údajov. To isté platí aj o sprostredkovateľoch, s ktorými máme uzatvorenú príslušnú zmluvu.

Ktoré právne predpisy sa týkajú ochrany osobných údajov?

Ide o:

 • Chartu základných práv Európskej únie
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
 • Ústava Slovenskej republiky
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kto je zodpovednou osobou za GDPR?

Kontaktná osoba stanovená spoločnosťou GOLDIM, s. r. o. pre zodpovednosť za GDPR je Ing. et. Ing. Gabriel Csicseri, a kontaktovať ju môžete e-mailom na csicseri@goldim.cz, alebo telefonicky na +420 770 141 222.

Kto nám zabezpečuje služby?

Správu systému: GOLDIM spol. s r.o. so sídlom Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle

Správu zákazníckych účtov GOLDIM spol. s r.o. so sídlom Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle

Vedenie reklamácií, vedenie odstúpení od zmlúv, vystavovanie faktúr, expedícia tovaru GOLDIM spol. s r.o. so sídlom Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle

Zasielanie noviniek e-mailov (e-mailový newsletter)

 1. GOLDIM spol. s r.o. so sídlom Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle, krajina v ktorej sú uložené dáta: ČR
 2. Shoptet a.s., sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, krajina v ktorej sú uložené dáta: ČR
 3. ECOMAIL.CZ, s.r.o., so sídlom Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha, krajina v ktorej sú uložené dáta: ČR

Zasielanie noviniek SMS správou (SMS newsletter) ECOMAIL.CZ, s.r.o., so sídlom Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha, krajina v ktorej sú uložené dáta: ČR

Dátové úložiská (hostingové služby)

 1. GOLDIM spol. s r.o. so sídlom Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle, krajina v ktorej sú uložené dáta: ČR
 2. Shoptet a.s., sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, krajina v ktorej sú uložené dáta: ČR
 3. ACTIVE 24, s.r.o.,  Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha, krajina v ktorej sú uložené dáta: ČR
 4. Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, krajina v ktorej sú uložené dáta: USA (bez prístupu k osobným údajom bez dodatočnej autorizácie správcu účtu)

Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy (zákonom stanovená povinnosť prevádzkovateľa: BENE CB spol. s r. o., so sídlom E. Rošického 460/12, 370 05 České Budějovice, IČ: 26020718, DIČ: CZ26020718, Spisová značka: C 9344 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Môžem nakúpiť ak mám menej ako 16 rokov?

Nie. Tento e-shop je určený iba pre užívateľov starších ako 16 rokov, avšak ak ti rodič dovolil používať našu stránku vrátanie vykonania nákupu na ňom v tomto prípade môžeš nakúpiť.