sdas

Ochrana osobných údajov "GDPR"

Sme spoločnosť GOLDIM spol. s r.o. se sídlem Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 47117885, DIČ: CZ47117885 a prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.nase-mlieko.sk Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje. („GDPR“).

Správca osobných údajov

Spoločnosť GOLDIM spol. s r.o. so sídlom Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 47117885, DIČ: CZ47117885, je od 4.9.1992 zapísaná v obchodnom registry vedenom v Mestkom súde v Prahe, oddiel C, vložka 12537 (ďalej iba „prevádzkovateľ“) Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobních údajov a o Vašich právach. Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov prevádzkovateľovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného či iného právneho vzťahu s prevádzkovateľom, alebo ktoré prevádzkovateľ zhromaždil inak a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

  a) právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

  b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

  c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

  d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

  e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

  f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

  g) právo na prenosnosť osobných údajov,

  h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.

 5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie a dobrovoľně vek, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 / pricemania.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorazovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenia zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.
 7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
 8. Pri prvej návšteve eshopu má každý návštevník možnosť potvrdiť súhlas so spracovaním cookies pomocou "cookies lišty" alebo povoliť/odobrať jednotlivé druhy cookies tak, ako sú členené podľa bodu 11. Každý návštevník má možnosť odmietnuť spracovanie cookies, prijatie je čiste dobrovoľné.
 9. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači. Internetový obchod www.nase-mleko.cz používa cookies k zaisteniu základnej funkčnosti webu, základnej anonymnej webovej analytike, lepšiemu zacieleniu reklamy, ktorá lepšie zodpovedá návštevníkovým záujmom, alebo pripisovaniu odmien za odporúčanie nových zákazníkov.
 10. Proti zberu cookies na základe oprávneného záujmu máte právo vzniesť námietku na e-mail info@nase-mleko.cz. Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od obdržania. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu funkčných cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok. Súhlas so zbieraním marketingových cookies je možné vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.
 11. Druhy cookies:

  Funkčné – slúži na zapamätanie osobného nastavenia preferencií, spríjemnenie prehliadania webu alebo pripisovanie konverzií za odporúčanie zákazníkov

  Analytické alebo štatistické – Aby sme mohli zlepšovať kvalitu našich stránok, zhromažďujeme anonymné štatistiky návštevnosti a analyzujeme používanie nášho webu zákazníkmi. Tieto údaje sú úplne anonymné a nemožno ich spojiť s konkrétnou osobou.

  Marketingové – Marketingové cookies nám umožňujú lepšie zacielenie reklamy pre našich užívateľov a návštevníkov. Vďaka tomu im môžeme zobrazovať taký obsah a reklamné ponuky služieb, ktoré sú pre nich relevantné a prejavili o ne v minulosti potenciálny záujem. Ani tieto dáta nie je možné ich spojiť s konkrétnou osobou.

  Zoznam používateľov tretích stran:

  • Poskytovateľ služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Poskytovateľ služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  • Poskytovateľ služby CJ Affiliate, prevádzkovanej spoločnosťou VIVnetworks.com s.r.o., sídlom Jungmannovo námestie 753/18, 110 00, Praha 1, ČR
  • Poskytovatel služby Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599
  • Poskytovatel služby Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727

 12. Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 13. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám a slúžia pre automatizácie tipu "darček k menimám/narodeninám" v e-mailovom marketingu.
 14. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
 15. Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu súhlasí so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo. 
 16. Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 17. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely sms marketingu.

Platné od 01. 02. 2023

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Spoločnosť: GOLDIM spol. s r.o.

so sídlom Michelská 18/12a, 140 00 Praha - Michle,

korešpondenčná adresa: V Lukách 923, 392 01 Soběslav,

kontakt: obchod@goldim.cz, tel: +420 734 157 140

identifikačné číslo (IČ): 47117885,

č.ú.: 3868247001/5500, Raiffeisenbank

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 12537, na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.nase-mleko.sk

 

Obsah:

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Užívateľský účet
 3. Uzavretie kúpnej zmluvy
 4. Cena tovaru a platobné podmienky
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 6. Preprava a dodanie tovaru
 7. Dodacie podmienky
 8. Zodpovednosť za vady, záruka
 9. Vybavenie reklamácie
 10. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
 11. Ochrana osobných údajov
 12. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov
 13. Doručovanie
 14. Záverečné ustanovenia

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti GOLDIM spol. s.r.o., so sídlom Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 Michle, korešpondenčná adresa V Lucech 923, 392 01 Soběslav, identifikačné číslo (IČ): 47117885, zapísané v obchodnom registri vedenom mestským súdom2 len „predávajú smluvních strán vzniknuté v súvislosti neba na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.nase-mlieko.sk

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti smluvních strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.nase-mlieko.sk (ďalej len „webová stránka“).

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok možno dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webovom rozhraní. Kúpna zmluva vzniká odoslaním (potvrdením) objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ SMLOUVY
3.1. Webová stránka obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane všetkých daní (napr. dane z pridanej hodnoty = DPH) a všetkých súvisiacich poplatkov, okrem nákladov spojených s doručením tovaru. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na webovej stránke sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2. Webová stránka obsahuje také informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené na webovej stránke platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovej stránke. Objednávkový formulár obsahuje najmä nasledujúce informácie:

kontaktné údaje kupujúceho,
o objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka na webovej stránke),
spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
náklady spojené s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať vady vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci pre

dávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
b) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 3868247001/5500, vedený v spoločnosti Raiffeisenbank (ďalej len „účet predávajúceho“);
c)bezhotovostne platobnou kartou.


4.2.Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Výška nákladov spojených s dodaním tovaru je uvedená v ods. 7.

4.3.Platobné podmienky týchto obchodných podmienok:

V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu na účet predávajúceho vopred pred odoslaním tovaru.
V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. Predávajúci vystaví ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na adresu kupujúceho, ktorú uviedol pri zadávaní objednávky.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
5.1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru alebo vykonania platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

5.2. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

5.3. Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14-dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu alebo číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

5.4. Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy (okrem čiastky predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru). Predávajúci nie je povinný vrátiť cenu tovaru skôr, ako kupujúci tovar predávajúcemu odovzdá alebo preukáže jeho odoslanie, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak ponúka predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Adresa pre zaslanie vráteného tovaru: GOLDIM spol. s. o., V Lukách 923, 392 01 Soběslav, adresa pre osobné odovzdanie vráteného tovaru: GOLDIM spol. s. o., v Lukách 923, 392 01 Soběslav, v pracovný deň v čase od 7 do 15 h. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu kompletný, bez poškodenia obalu výrobku a nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

5.5. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho (tovar je poškodený, opotrebované alebo čiastočne spotrebovaný), je predávajúci oprávnený tovar odmietnuť prevziať späť alebo voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho jednostranne proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť pri zmluvách na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, pri tovare, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo vyňatý z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov je nemožno vrátiť.

5.7. Vzor formulára pre odstúpenie od zmluvy je dostupný TU.

 

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru upravujú dodacie podmienky predávajúceho (viď ods. 7 Dodacie podmienky).

 

7. DODACIE PODMIENKY
7.1. V prípade, že hodnota objednaného tovaru (vr. DPH) prevyšuje sumu 200€, nie je kupujúcemu účtované poštovné.

7.2. V prípade dobierky je účtovaný poplatok vo výške 2 €

7.3. Spôsoby a ceny dopravy (pri nákupe do 200 €):

 

Zásielkovňa = 4,00 €

Slovenská pošta – Balík do ruky = 5 €

Slovenská pošta – Balík na poštu = 4 €

PPL Kuriér (až domov) = 10 €

PPL Parcel Shop (vyzdvihnutie v ParcelShope) = 8 €

 

7.4. Objednávky spracováva predávajúci každý pracovný deň.

Zasielacie dni:

 • pri preprave Českou poštou - objednávky prijaté v pracovný deň do 11 hodín odosiela predávajúci v deň objednania. Objednávky prijaté po 11. hodine budú odoslané nasledujúci pracovný deň.
 • pri preprave PPL - objednávky prijaté v pracovný deň do 11 hodín odosiela predávajúci v deň objednania. Objednávky prijaté po 11. hodine budú odoslané nasledujúci pracovný deň.
 • pri využití služby Zásielkovňa - objednávky prijaté v pracovný deň do 11 hodín odosiela predávajúci v deň objednania. Objednávky prijaté po 11. hodine budú odoslané nasledujúci pracovný deň.

7.5. Tovar zasiela predávajúci na územie Slovenskej republiky a Českej republiky.

 

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA
8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka).

8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim popisované, alebo na základe ním vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcim množstvo, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa.

8.3. Akosť pri prevzatí

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.
Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom nepotravinárskom tovare, v dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia.
Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnom rozsahu. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil. U vecí predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná.

8.4. Zákonné práva z chýb

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru počas minimálnej trvanlivosti uvedenej na obale tovaru a za dodržania skladovacích podmienok zákazníkom.
V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri vade, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):
o odstránení vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,
o odstránení vady opravou veci,
o primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
o vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.
Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.
U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie.

8.5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky: V Lukách 923, 392 01 Soběslav alebo na adrese sídla spoločnosti: Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 Michle.

 

9. VYBAVENIE REKLAMÁCIE
9.1. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

9.2. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aký spôsob vybavenia práva z vady si zvolil, a to pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

9.3. Ak nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

9.4. Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

9.5. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do piatich (5) pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o podstatné porušenie zmluvy.

9.6. Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

 

10. ĎALŠIE PRÁVA A POVINOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
10.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

10.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webovú stránku (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webovú stránku.

10.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webovej stránky používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webovej stránky. Webovú stránku je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

10.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

 

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
11.1. Kupujúci prehlasuje, že bol zhotoviteľom oboznámený so základnými informáciami o ochrane osobných údajov fyzických osôb v rámci činnosti predávajúceho, pričom ich úplné znenie je na stiahnutie TU.

11.2. Informácie o využívaní cookies

V súlade s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách, vás týmto informujeme, že naše webové stránky využívajú na svoju činnosť tzv. cookies. Ide o krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači, a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti.

Štandardné webové prehliadanie

če (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je možné ich tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky.

Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním cookies zo strany nášho servera a cookies našich spracovateľov.

11.3. Za akým účelom cookies využívame

www.nase-mleko.cz používa cookies k zaisteniu základnej funkčnosti webu, základnej anonymnej webovej analytike, lepšiemu zacieleniu reklamy, ktorá lepšie zodpovedá návštevníkovým záujmom, alebo pripisovaniu odmien za odporúčanie nových zákazníkov.

Druhy cookies:

Funkčné – slúži na zapamätanie osobného nastavenia preferencií, spríjemnenie prehliadania webu alebo pripisovanie konverzií za odporúčanie zákazníkov

Štatistické – Aby sme mohli zlepšovať kvalitu našich stránok, zhromažďujeme anonymné štatistiky návštevnosti a analyzujeme používanie nášho webu zákazníkmi. Tieto dáta sú úplne anonymné a nie je možné ich spojiť s konkrétnou osobou.

Marketingové – Marketingové cookies nám umožňujú lepšie zacielenie reklamy pre našich užívateľov a návštevníkov. Vďaka tomu im môžeme zobrazovať taký obsah a reklamné ponuky služieb, ktoré sú pre nich relevantné a prejavili o ne v minulosti potenciálny záujem. Ani tieto dáta nie je možné ich spojiť s konkrétnou osobou.

11.4. Zhromaždené cookies sú spracované ďalšími spracovateľmi:

Poskytovateľ služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Poskytovateľ služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Poskytovateľ služby Sklik, prevádzkovanej spoločnosťou Seznam a.s., sídlom Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR
Poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Poskytovateľ služby CJ Affiliate, prevádzkovanej spoločnosťou VIVnetworks.com s.r.o., sídlom Jungmannovo námestie 753/18, 110 00, Praha 1, ČR
Poskytovateľ služby porovnania cien Heuréka, prevádzkované spoločnosťou Heureka Group a.s., sídlom Palác Syner, Rumunská 655/9, 460 01, Liberec 4, ČR
Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe poskytovateľ nevyužíva.

11.5. Proti zberu cookies na základe oprávneného záujmu máte právo vzniesť námietku na e-mail info@nase-mleko.cz. Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od obdržania. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu funkčných cookies nevyhnutných na fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok. Súhlas so zbieraním marketingových cookies je možné vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

11.6. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. S vašimi osobnými údajmi nakladáme podľa informácií o ochrane osobných údajov, uvedených v bode 11.1. týchto obchodných podmienok. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

12. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
12.1. V prípade vzniku sporu medzi Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka, a Predávajúcim, vyplývajúceho z uzavretej Kúpnej zmluvy, je Kupujúci oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie sporu na Českú obchodnú inšpekciu za účelom uzavretia dohody s Predávajúcim, prostredníctvom kontaktných údajov dostupných na internetových stránkach www.coi.sk. Podanie návrhu aj následná účasť pri mimosúdnom riešení sporu je pre Kupujúceho zadarmo, pričom všetky prípadné náklady vzniknuté v súvislosti s mimosúdnym riešením sporu znáša každá strana samostatne. Pre Kupujúceho je voľba mimosúdneho riešenia sporu dobrovoľná.

12.2. Mimosúdne riešenie sporu sa riadi § 20d a nasl. zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Návrh na začatie

nej mimosúdneho konania musí obsahovať náležitosti podľa § 20n zák. o ochrane spotrebiteľa. Návrh na mimosúdne riešenie sporu je možné podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy Kupujúci prvýkrát u Predávajúceho uplatnil nárok, ktorý je predmetom sporu (napr. od okamihu prvej reklamácie Tovaru alebo od okamihu žiadosti o vrátenie kúpnej ceny po platnom odstúpení od Kúpnej zmluvy v prípade omeškania Predávajúceho s jej vrátením).

 

13. DORUČOVANIE
13.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo objednávke.

13.2. Správa je doručená:

v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb aj odmietnutím prevzatia zásielky, ak odmietne adresát (prípadne osoba oprávnená zaň zásielku prevziať) zásielku prevziať,
v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a dania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

 

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
14.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom.

Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

14.3. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. 06. 2022 a nahrádzajú predchádzajúce znenie. Obchodné podmienky sú k dispozícii v sídle a prevádzkach predávajúceho.

V Soběslavi dňa 01. 09. 2022